Školení jsou určena výhradně pro smluvní a budoucí partnery Bosch Car Service, Bosch Diesel Center a Bosch Diesel Service.                          

Název školení

Délka

Popis školení

Přejímací technik I.

Profese_přejímacího_technika

3 dny

Popis:
Trénink si klade za cíl vést jeho účastníky k získání a zkvalitnění následujících znalostí a dovedností: Profese přejímacího technika a její význam pro chod autoservisu, význam řízení kvality v zákaznickém servisu a přehled nabídky servisních služeb Bosch Car Service.

Přínos:
Po tomto školení budou účastníci ovládat: efektivní telefonické přijetí objednávky, přímý příjem vozu za přítomnosti zákazníka, základy komunikačních dovedností, základy prodejních dovedností, zvládání problematického zákazníka, komunikační procesy v autoservisu a standardy procesů v Bosch Car Service.

Návaznost školení:
Na toto školení navazuje školení Bosch:

  • Přejímací technik II

Přejímací technik II.

Prodejní dovednosti a certifikační zkouška

3 dny

Popis:
Trénink si klade za cíl vést jeho účastníky k získání a zkvalitnění následujících znalostí a dovedností: Prohloubení znalostí servisních procesů, shrnutí vlivů na prodej a styly prodeje, uvědomění sebe jako prodejce a základy duševní hygieny při práci se zákazníky.

Přínos:
Po tomto školení budou účastníci ovládat: Navázání a udržení dobrého vztahu se zákazníkem, průzkum potřeb nových i stávajících zákazníků, přesvědčivou prezentaci a argumentaci při prodeji služeb svého autoservisu, zvládání námitek vč. prohloubení schopnosti komunikace s problematickým zákazníkem, uzavírání obchodu a dlouhodobých, vzájemně výhodných obchodních vztahů.

Návaznost školení:
Toto školení doplňuje a navazuje na  školení Bosch:

  • Přejímací technik I -  toto školení je podmínkou účasti ve školení Přejímací technik II.

V dlouhodobém osobním rozvoji je možné dále absolvovat školení Bosch:

  • Manažer servisu I

Manager servisu I.

Provozní hospodářství a ekonomika servisu

2 dny

Popis:
Trénink si klade za cíl vést jeho účastníky k získání a zkvalitnění následujících znalostí a dovedností: Seznámit se základními pojmy provozního hospodářství autoservisu, definovat zásadní vlivyna ekonomiku  autoservisu a popsat okolnosti přechodu na krizové vedení firmy.

Přínos:
Díky znalostem a dovednostem získaným na tomto kurzu budete schopni naplánovat a hodnotit výkony servisu a jeho personálu pomocí výkonových ukazatelů, analyzovat výkonnostní ukazatele a přijímat opatření k jejich zlepšování, navrhnout systém odměňování vedoucí ke zlepšení výkonu servisu, dohodnout cíle se svými zaměstnanci a systematicky je dodržovat, stanovit optimální hodinové sazby, vypočítat návratnost investice, lépe poznat svou osobnost a možnosti dalšího rozvoje.

Návaznost školení:
Na toto školení navazuje školení Bosch:

  • Manažer servisu II

Manager servisu II.

Marketing servisu

2 dny

Popis:
Trénink si klade za cíl vést jeho účastníky k získání a zkvalitnění následujících znalostí a dovedností: Mapování zákaznických očekávání, poslání zákaznického servisu, řízení kvality v zákaznickém procesu, definovat kvalitu služeb a předcházet nespokojenosti zákazníka.           

Přínos:
Díky znalostem a dovednostem získaným na tomto kurzu budete schopni: získat a vyhodnotit základní informace o servisním trhu, provést SWOT analýzu vlastního servisu a vaší konkurence, definovat a realizovat strategii vašeho autoservisu, nastavit efektivní marketingovou komunikaci, realizovat efektivní marketingové kampaně, zjišťovat očekávání a spokojenost vašich zákazníků, zvyšovat konkurenceschopnost vašeho autoservisu.

Návaznost školení:
Toto školení doplňuje a navazuje na  školení Bosch:

  • Manažer servisu I - toto školení je podmínkou účasti ve školení Manager servisu II.

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení

Přihlášky na školení